ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-01-02

ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПОВОДЖЕННЯ З ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2018-2020 РОКИ

Замовник: Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (далі — Департамент)

На виконання ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі — Закон) 09.11.2018 Департаментом було опубліковано Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проект документа державного планування шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Департаменту та Донецької облдержадміністрації з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до обсягу стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування.

Повідомлення про оприлюднення Заяви було надруковано у наступних друкованих засобах масової інформації:«Технополіс» № 46 (1367) від 14.11.2018 та інформаційно-аналітичний щотижневик «ЗнамяИндустрии» № 46 (15055) від 14.11.2018.

Впродовж встановленого терміну (15 днів) листом від 15.11.2018 № 54/11-18 надійшли пропозиції від Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації. Результати врахування пропозицій до проекту документу державного планування (далі — ДДП) представлені в таблиці:

№ з/п Автор

зауваження

Розділ/частина проекту ДДП до якої висловле

но зауваже

ння

Зауваження/

пропозиція

Спосіб врахуван

ня (повністю враховано, частково враховано або обгрунто

вановідхилено)

Обгрунтува

ння

1 2 3 4 5 6
1 Громадська рада при Донецькій облдержадміністрації _ Проект Програми можливо буде затверджено лише в грудні 2018 року, тому пропонуємо роки реалізації Програми поводження з промисловими відходами в Донецькій області на 2018 – 2020 змінити на 2019 – 2020 роки Відхилено Заходи, заплановані до реалізації у 2018 році, включені до проекту Програми за ініціативою відповідних суб’єктів господарювання на підставі їх фактичних планів, повністю виконуються за рахунок коштів суб’єктів господарювання. Заходи, які б виконувалися у 2018 році за кошти обласного бюджету у проекті Програми не заплановані. Затвердження проекту Програми наприкінці 2018 року не завадить реалізації запланованих на поточний рік заходів.
2 Розділ 7 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТА

ТИ

В очікуваних результатах проекту Програми зазначено «стимулювати суб’єктів господарювання до провадження виробничої діяльності з використанням маловідходних та екологічно безпечних технологій», але заходів щодо такого стимулювання не наведено. Можливо необхідно включити такі заходи або не включати зазначений пункт в очікувані результати. Повністю враховано Зазначений пункт виключено з тексту регіональної Програми поводження з промисловими відходами в Донецькій області на 2018-2020 роки
3 _ В проекті Програми не передбачені заходи щодо переробки (утилізації) відходів вугільної промисловості, азбестоцементних відходів, шламів (крім «Вилучення та збагачення шламів збагачувальної фабрики (ПАТ «ДТЕК Октябрська ЦЗФ»)», мулових залишків з очисних споруд тощо, яких накопилося величезна кількість. Відхилено Проектом Програми передбачено виконання заходів «Наукові дослідження щодо можливості утилізації відходів добування та збагачення вугілля (породи гірської)», що направлений на пошук новітньої технології з переробки відходів добувної промисловості, що складають 38% від загального обсягу утворених промислових відходів, і на сьогоднішній день ніяк не використовуються на відміну від тих самих металургійних шлаків, що є ресурсом будівельної промисловості., а також «Вилучення та збагачення шламів збагачувальної фабрики (ПАТ «ДТЕК Октябрська ЦЗФ»)» (Додаток 9 проекту Програми),  Також, додатково повідомляємо, що  серед 164 місць видалення відходів області (додаток 4 Програми) 74, тобто 45 %, це породні відвали вугільних підприємств. Таким чином твердження про відсутність заходів щодо утилізації відходів вугільної промисловості хибне. Що стосується азбестоцементних відходів та мулових залишків очисних споруд, то зазначені види відносяться до потоків будівельних та муніципальних відходів відповідно. Оскільки проект Програми направлено на вирішення проблем сфери поводження з промисловими відходами, тобто такими речовинами та матеріалами, що утворилися у суб’єктів господарювання в результаті технологічних робіт, що призводять до випуску продукції, та не мають подальшого використання за місцем утворення.
4 Підрозділ 4.3 Джерела фінансування В проекті Програми не передбачені заходи, що фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів, не пропрацьовано питання щодо залучення міжнародних інвестицій. Відхилено При розробці проекту Програми виконавчим органам міських, сільських, селищних рад та райдержадміністраціям була надана можливість висловити свої пропозиції. В отриманих інформаціях пропозиції щодо фінансування за рахунок бюджетів відповідних рівнів заходів сфери поводження з промисловими відходами відсутні.

На виконання ст. 12 Закону Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку було розміщено на офіційному сайті Департаменту та Донецької облдержадміністрації.

Повідомлення про оприлюднення проекту Програми було надруковано у наступних друкованих засобах масової інформації: «Технополіс» № 48 (1369) від 28.11.2018  та обласний тижневик «Вісті Донбасу» № 29, листопад 2018.

Впродовж встановленого терміну (30 днів) зауважень та пропозицій від громадськості не надходило.

ПРОГРАМА