ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-10-09

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

«Регіональна програма моніторингу стану довкілля Донецької області»

 ЗАМОВНИК:

Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (далі — департамент).

 • ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документ державного планування місцевого рівня, яким є «Регіональна програма моніторингу стану довкілля Донецької області» (далі Програма) і яка підлягає затвердженню органом державної влади.

«Регіональна програма моніторингу стану довкілля Донецької області»відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»єдокументом державного планування, якій стосуєтьсяохорони навколишнього середовища і для якогообов’язково проводиться стратегічна екологічна оцінка (СЕО).

Програма пропонується до затвердження розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації.

Програма розроблена з метою визначення основних напрямків діяльності щодо забезпечення функціонування та розширення задач і складу існуючої системи моніторингу довкілля в області, заходів, виконавців та  термінів з виконання цих функції.

Досягнення мети Програми спостереження за станом окремих компонентів навколишнього середовища, за процесами і явищами, які в них відбуваються, а також оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середовищамає стати важливою умовою для забезпечення комплексного підходу для розв’язання проблем у сфері забруднення довкілля.

У Програмі визначені основні напрямки діяльності (пріоритетні завдання) моніторингу довкілля Донецької області:

— створення та забезпечення функціонування інфраструктури регіональної системи моніторингу як основи інтеграції відомчих та регіональних мереж в єдину систему спостережень;

— створення уніфікованого програмно-методичного забезпечення ведення баз даних та інформаційного обміну;

— удосконалення мережі спостережень за станом довкілля, зокрема розробка пропозиції щодо розширення діючої автоматизованої системи моніторингу стану довкілля Донецької області (мережі спостережень за станом атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, прибережних вод Азовського моря, лісових насаджень і ґрунту);

— удосконалення та впровадження в роботу усіх суб’єктів регіональної системи моніторингу єдиної нормативно-методичної бази;

— створення та ведення банків даних по всім складовим довкілля;

— створення механізму комплексної оцінки, прогнозування та управління станом довкілля.

Для забезпечення реалізації пріоритетних завдань, по кожному напрямку Програми розроблені заходи,виконання яких дасть можливість:

— встановити чинники навколишнього природного середовища, які чинять негативний вплив на здоров’я населення;

— оптимізувати мережу екологічного моніторингу Донецької області;

— підвищити рівень інформованості населення про стан навколишнього природного середовища;

— скоротити терміни розробки і підвищити якість і ефективність управлінських рішень в сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування та екологічної безпеки;

— підвищити ефективність використання засобів спостереження за станом навколишнього природного середовища та антропогенним впливом на нього.

Програму розроблено з урахуванням основних законодавчих актів, що діють у сфері охорони навколишнього природного середовищав Україні:

 1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 2. Водний Кодекс України;
 3. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
 4. Постанова Кабінету Міністрів України
  від 14 серпня 2019 р. № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»;
 5. Постанова Кабінету Міністрів України
  від 19 вересня 2018 р. № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»;
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”, “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу” від 30.03.1998 № 391 (зі змінами);
 7. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.12.2001 № 487 «Про затвердження методичних рекомендацій з підготовки регіональних та загальнодержавної програм моніторингу довкілля»;
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»;
 9. Розпорядження Кабінету Міністрів України 08 листопада 2017 року №796-р «Про Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок».
 10. Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року, затверджена розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації від 21.06.2016 р. N 498;
 11. Розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.02.2019 №179/5-19 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік».
 • ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ)

 Планована діяльність по реалізації заходів регіональної Програми моніторингу стану довкілля Донецької області не входить до переліку видів планованої діяльності, позначеного частинами другою і третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», тобто здійснення процедури  оцінки впливу на довкілля не вимагається.

4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

Ймовірні наслідки реалізації Програми оцінюються як позитивні, оскільки дають можливість постійного комплексного спостереження за станом навколишнього природного середовища, встановити чинники довкілля, які чинять негативний вплив на здоров’я населення, забезпечити оперативність прийняття рішень в сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, і як наслідок, зменшити витрати на усунення проблем екологічної безпеки.

б) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Транскордонний вплив відсутній.

5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

 Регіональна програма моніторингу стану довкілля Донецької області — це комплексні спостереження за станом навколишнього середовища, в тому числі компонентів природи, природних екологічних систем, контроль за процесами, явищами, які в них відбуваються, оцінка та прогноз змін стану довкілля.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки альтернативні варіанти, з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності, не розглядаються.

 6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • аналіз існуючої системи моніторингу довкілля у Донецькій області;
 • аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • оцінка основних джерел, за якими необхідно вести постійне спостереження щодо їх впливу на довкілля;
 • аналіз забруднюючих речовин у викидах та скидах підприємств, визначення показників за якими мають вестися постійні спостереження з урахуванням вимог Директив ЄС;
 • оцінка рекомендацій щодо розширення існуючої автоматизованої системи моніторингу стану довкілля Донецької області;
 • оцінка кількості та обґрунтування місць розташування стаціонарних постів спостережень за станом атмосферного повітря, автоматизованих постів контролю поверхневих вод, постів контролю забруднення прибережних вод Азовського моря (з урахуванням впливу підприємств — забруднювачів, санітарно-захисних зон, автомагістралей, житлових масивів, паркових зон та характеристик району (міста);
 • оцінка рекомендацій щодо забезпечення контролю забруднювачів на стаціонарних автоматизованих постах спостереження, з урахуванням вимог Директив ЄС;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення.

7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

 У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачаєтьсярозглянути доцільність запровадження заходівохорони навколишнього середовища, які пропонуються Програмою, а саме:

 • створення та забезпечення функціонування інфраструктури регіональної системи моніторингу як основи інтеграції відомчих та регіональних мереж в єдину систему спостережень;
 • удосконалення мережі спостережень за станом довкілля;
 • розширення діючої автоматизованої системи моніторингу.

 8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

 Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності — 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Програми подаються до: відділу моніторингу довкілля департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації.

Відповідальні особи: начальник    відділу  оцінки впливу на  довкілля Голін В.М., начальник відділу моніторингу довкілля Алексеєв В.В. (контактні дані: eco.d@dn.gov.ua; 095-644-25-25).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з  дати цієї публікації