ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2019-08-20

ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДО УВАГИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯКІ Є ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ЗА РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

20.03.2018 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 2354, далі — Закон).

Закон імплементує Директиву 2001/42 ЄС про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля, передбачену Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, та Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифікований Законом України від 01.07.2015 №562.

Закон набрав чинності 12 квітня 2018 року та введений в дію з 12 жовтня 2018 року.

Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля,   у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу   на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі — території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Дія цього Закону не поширюється на:

1) документи державного планування, що стосуються виключно національної оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій;

2) бюджети, бюджетні програми та фінансові плани;

3) програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостроковий період.

Здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування виключає необхідність проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи такого документа.

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється у процесі розроблення документа державного планування до його подання для затвердження. Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує замовник.

Порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки визначається Законом. При здійсненні стратегічної екологічної оцінки рекомендуємо використовувати методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, які затверджені наказом Мінприроди від 10.08.2018 № 296 (із змінами внесеними наказами Мінприроди від 29.12.2018 № 465 та 18.07.2019 № 260).