ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дата : 2018-12-12

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ проекту Регіональної програми формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на період 2019-2022 роки

 • ЗАМОВНИК:

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

 • ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування — стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Державним закладом «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» на замовлення департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації                     від 23 лютого 2017 року № 172 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік» (із змінами), від 06 лютого 2017 року                 № 118 «Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік» (із змінами) розроблено проект Регіональної програми формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на період 2019-2022 роки (далі — Програма), що пропонується до затвердження розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

Проект Програми розроблено з метою спрямування дій обласних та місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування на реалізацію пріоритетних напрямків у формуванні елементів та розвитку регіональної та місцевих екомереж.

Соціально-екологічною метою Програми є збільшення площі земель області з природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження їх різноманіття, близького до притаманного їм природного стану, та формування їх територіально єдиної системи для забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій. При цьому регіональна екологічна мережа має відповідати вимогам щодо її функціонування в національній екологічній мережі та виконувати провідні функції щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Крім того, Програма має сприяти збалансованому та невиснажливому використанню біологічних ресурсів у господарській діяльності.

Реалізація Програми забезпечить створення умов для збереження та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття регіону, а також сприятиме:

— підтриманню екологічної рівноваги на території області;

— посиленню узгодженості діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій у розв’язанні проблем екологічної безпеки;

— забезпеченню збалансованого та невиснажливого природокористування на значній частині території області;

— запобіганню безповоротній втраті біологічного різноманіття в регіоні та збереженню окремих видів тварин і рослин, цінних природних угрупувань;

— ренатуралізації земельних угідь, що вилучаються із сільськогосподарського та промислового використання;

— розвитку ресурсної бази для заняття екологічним туризмом, відпочинку та оздоровлення населення;

— підвищенню рівня екологічної свідомості населення.

Регіональна програма формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на період 2019-2022 роки та проект регіональної схеми формування екологічної мережі розроблені відповідно до нормативних вимог, визначених Законами України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» та «Про екологічну мережу України».

3) ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено:

— сільське господарство, лісівництво та водне господарство:

— сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

— насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20 гектарів або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше.

Тобто планована діяльність по розробленню та впровадженню проектів з рекультивації порушених земель, консервації деградованих та забруднених земель та відновлення їх природного стану, а також виконання робіт із створення та відновлення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на землях, які не зайняті лісом (деградованих, малопродуктивних тощо) підлягають процедурі ОВД відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування проекту Регіональної програми формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на період 2019-2022 роки, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

— ґрунти;

— атмосферне повітря;

— водні ресурси;

— стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

— кліматичні фактори;

 у тому числі, для здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від впровадження заходів, що пропонуються відповідно до Програми, на:

території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єкти комплексної охорони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Запропонований проект Програми містить дані щодо місця розташування структурних елементів екологічної мережі, з яких випливає відсутність транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО:

Для території Донецької області, яка розташована на Південному Сході України у межах Степової зони і є досить окультуреним регіоном України (71% сільськогосподарських угідь від площі області, потужний промисловий потенціал, найвища в Україні кількість населених пунктів, чисельність та щільність населення), проблеми збереження біорізноманіття, ландшафтних природних комплексів, стабілізації екологічної рівноваги, підвищення продуктивності екосистем, охорони здоров’я населення є надзвичайно актуальними.

Пріоритетним напрямом природоохоронної стратегії в Україні є формування екомереж, що є одним із засобів інтеграції країни до міжнародної системи (насамперед, Європейської). Формування  Всеєвропейської та Національної екомереж починається з проектування екомереж регіонального та локального рівнів, в основі якого лежить аналіз ресурсного потенціалу конкретної території щодо виділення структурних елементів екомережі.

Розбудова екомережі є державною справою, оскільки проблема збереження біологічного та ландшафтного різноманіття набула провідного значення у вирішенні не тільки загальнобіологічних та екологічних аспектів, а й передусім соціальних, економічних, політичних напрямків розвитку суспільства.

Розроблення проекту Програми є одним із засобів створення ефективної системи управління у зазначеній сфері.

Розроблена Програма включає огляд концептуальних аспектів регіональної екологічної мережі (РЕМ), проект схеми формування РЕМ Донецької області, перелік її складових структурних елементів та їх характеристику, перелік заходів у районах області, а також організаційних та економічних механізмів виконання програми, і має бути базовим нормативним координаційним документом в галузі стратегії розвитку природно-заповідного фонду Донеччини на період до 2022 року. Текст Програми проілюстровано таблицями і додатками.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

Проте, в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» — тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

Оцінка ефективності вказаних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення завдань раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Програми з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження Програми на довкілля.

 7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»:

 • збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;
 • недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;
 • збереження цілісності природних угруповань диких тварин;
 • охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;
 • недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;
 • розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
 • заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності — 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Регіональної програми формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на період 2019-2022 роки подаються до:

Відділу природно-заповідних територій, лісового господарства та біоресурсів департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації.

Відповідальна особа: Начальник відділу природно-заповідних територій, лісового господарства та біоресурсів — Залевський Віталій Дмитрович (контактні дані: eco.d@dn.gov.ua ;

тел. 095 644 25 25)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто

до 28 грудня 2018 року.